5 tháng 6, 2016

Cách tạo message box đơn giản bằng Notepad

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một hộp thoại thông báo (message box) với Notepad trên máy tính của bạn.


Bước 1: Mở Notepad

Gõ lệnh như sau:

x=msgbox ("yourtexthere" ,0, "yourtitlehere")

Thay thế yourtexthere bằng nội dung thông báo và yourtitlehere bằng tiêu đề thông báo của bạn. Ví dụ: x=msgbox ("Do you want to learn how to make this message box?" ,4, "VN Wallet").


Bước 2: Chỉnh sửa

Để đặt các nút lệnh cho hộp thoại, bạn chỉ cần thay thế một trong các số dưới đây:

0 chỉ hiển thị nút OK
1 hiển thị nút OKCancel
2 hiển thị nút Abort, RetryIgnore
3 hiển thị nút Yes, No, Cancel
4 hiển thị nút Yes No
5 hiển thị nút RetryCancel
16 hiển thị biểu tượng Critical Message
32 hiển thị biểu tượng Warning Query
48 hiển thị biểu tượng Warning Message
64 hiển thị biểu tượng Information Message
4096 tất cả các ứng dụng đều bị đình chỉ cho đến khi người sử dụng đáp ứng được hộp thoại thông báo.

Bước 3: Lưu 

Nhấp chọn File -> Save As và lưu dưới dạng yourfilename.vbs. Thay thế yourfilename bằng tên file mà bạn muốn (ví dụ: vnwallet.vbs). Nhấp Save để lưu thông báo và đóng file lại.


Bước 4: Kiểm tra

Mở file vừa lưu để xem kết quả!