29 tháng 9, 2015

Khắc phục thiết bị USB vẫn hoạt động sau khi đã ngắt kết nối trong Windows 7 hoặc Windows 8

Đôi khi, bạn có thể nhận thấy rằng trong Windows 7 và Windows 8, các thiết bị USB vẫn tiếp tục hoạt động và không tắt nguồn ngay cả sau khi bạn đã ngắt kết nối chúng (tức là tắt USB một cách an toàn - Safely Remove). Dễ thấy khi đèn LED của USB vẫn cháy sáng hoặc USB tự động kết nối lại ngay sau khi bạn tắt nó. Trong trường hợp này, bạn muốn ngắt kết nối hoàn toàn cho thiết bị USB của bạn, bạn có thể thực hiện theo các bước đơn giản dưới đây.

Để làm điều này, bạn chỉ cần một tinh chỉnh Registry đơn giản.

1. Mở Registry Editor.

2. Điều hướng đến khóa sau đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub\HubG

3. Trong cửa sổ bên phải, tạo một DWORD mới có tên DisableOnSoftRemove và đặt giá trị cho nó là 1.


4. Khởi động lại Windows.