7 tháng 6, 2015

Vô hiệu hóa Office 2013 đăng nhập bằng tài khoản Microsoft

Microsoft Office 2013 được tích hợp với các dịch vụ khác của Microsoft và nếu bạn sử dụng một tài khoản Microsoft trên Windows 8/8.1, nó sẽ tự động đăng nhập vào Office 2013 mà không cần bạn cho phép. Một khi bạn đã đăng nhập, Office 365 và các tính năng điện toán đám mây OneDrive sẽ được kích hoạt. Nếu bạn không muốn các dịch vụ điện toán đám mây tích hợp trong Office 2013, bạn có thể vô hiệu hóa Office 2013 đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem làm thế nào để vô hiệu hóa nó với một tinh chỉnh registry đơn giản.


1. Mở Registry Editor.

2. Điều hướng đến khóa sau:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\SignIn

3. Tạo một giá trị DWORD mới có tên SignInOptions và đặt giá trị là 3. Điều này sẽ vô hiệu hóa tính năng đăng nhập tài khoản Office 2013 hoàn toàn. Khi đó người dùng không thể đăng nhập vào bất kỳ tài khoản đám mây nào.

4. Khởi động lại ứng dụng Office 2013 của bạn.