14 tháng 5, 2015

Khắc phục con trỏ chuột tự động di chuyển vào cạnh màn hình

Trong Windows 8.1 Update 1, nếu bạn sử dụng nhiều màn hình, bạn có thể đã quan sát thấy một hành vi kỳ là của con trỏ chuột. Khi bạn cố gắng di chuyển con trỏ chuột đến các vị trí trên màn hình, nó tự động dính lại ở các cạnh của màn hình. Đây không phải là lỗi, đó là một tính năng. Chúng ta hãy xem làm thế nào để khắc phục nó.


2. Điều hướng đến khóa sau:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

3. Tìm đến giá trị DWORD có tên MouseMonitorEscapeSpeed. Nếu giá trị này không có, hãy tạo ra nó. Thay đổi Value data của nó là 1.


4. Lặp lại các bước 2 và 3 cho khóa Registry sau:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell\EdgeUI

5. Khởi động lại Windows hoặc Explorer.exe.