2 tháng 4, 2015

Download file ISO Windows 10 build 10049

Nếu bạn muốn trải nghiệm Windows 10 build 10049 bằng cách cài đặt mới hoặc chạy trên máy ảo, bạn có thể tải về file ISO của Windows 10 build 10049 được chia sẻ trong bài viết này của VN Wallet.


Bạn có thể sử dụng file ISO để cài đặt mới Windows 10 build 10049 trên máy tính của bạn hoặc trong một máy ảo như VirtualBox.

Tải về file ISO Windows 10 build 10049 cho 2 phiên bản: