16 tháng 4, 2015

Đơn vị đo thông tin

Đơn vị dùng để đo thông tin gọi là bit. Một bit tương ứng với một chỉ thị hoặc một thông báo nào đó về 1 sự kiện có 2 trạng thái, trong đó số đo khả năng xuất hiện của 2 trạng thái là như nhau ví dụ: Tắt (Off) / Mở (On) hay Đúng (True) / Sai (False).


Số học nhị phân sử dụng hai số hạng 0 và 1. Vì khả năng sử dụng hai số 0 và 1 là như nhau nên một chỉ thị chỉ gồm 1 chữ số nhị phân có thể xem như là chứa đơn vị thông tin nhỏ nhất.

Bit là chữ viết tắt của BInary digiT. Trong tin học, người ta thường sử dụng các đơn vị đo thông tin lớn hơn sau:

Bảng đơn vị đo thông tin

Tên gọi
Ký hiệu
Giá trị
Byte
B
8 bit
KiloByte
KB
210 B = 1024 Byte
MegaByte
MB
220 B
GigaByte
GB
230 B
TetraByte
TB
240 B
PetaByte
PB
250 B
ExaByte
EB
260 B
ZettaByte
ZB
270 B
YottaByte
YB
280 B