8 tháng 3, 2015

Thêm tùy chọn Hibernate vào menu Power Options trên Windows 10

Theo mặc định, có hai tùy chọn bao gồm Restart và Shut down trong menu Power Options trên Windows 10. Tuy nhiên, nó không có nghĩa rằng không thể thêm tùy chọn mới vào menu này. Trong bài viết này, bạn có thể tìm hiểu làm thế nào để thêm tùy chọn Hibernate vào menu Power Options trên Windows 10.


2 cách để thêm tùy chọn Hibernate vào menu Power Options trên Windows 10:

Cách 1: Thêm tùy chọn Hibernate vào menu Power Options trong Control Panel

Bước 1: Mở Control Panel.

Bước 2: Gõ power vào trong hộp tìm kiếm phía trên bên phải cửa sổ, và nhấp vào liên kết Change what the power buttons do trong kết quả.


Bước 3: Nhấp vào Change settings that are currently unavailable để tiếp tục.


Bước 4: Đánh dấu vào hộp kiểm Hibernate và nhấn Save changes.


Cách 2: Thêm tùy chọn Hibernate vào menu Power Options trong Local Group Policy Editor


Bước 2: Truy cập đến thiết lập có tên Show hibernate in the power options menu theo đường dẫn sau:

Computer Configuration/Administrative Templates/Windows Components/File Explorer


Bước 3: Nhấp đúp chuột vào thiết lập, chọn Enabled và bấm OK để kích hoạt.