13 tháng 3, 2015

Kích hoạt menu Boot của Windows 7 trên Windows 10

Nếu bạn chuyển sang Windows 10 từ Windows 7, bạn có thể nhận thấy menu Boot mới của Windows 10 có giao diện đồ họa đẹp mắt. Tuy nhiên, nó trông hoàn toàn khác với menu Boot của Windows 7 và sẽ tự động khởi động lại mỗi khi bạn chọn Windows 7 trong menu Boot nếu bạn đang cài đặt khởi động kép hai hệ điều hành. Dưới đây sẽ giúp bạn làm thế nào để tránh việc khởi động lại này và thoát khỏi trình quản lý khởi động của Windows 10 để trở về giao diện menu Boot của Windows 7.


2. Gõ lệnh sau vào cửa sổ Command Prompt:

bcdedit /set "{current}" bootmenupolicy legacy


Để trở về menu Boot mặc định của Windows 10, gõ lệnh sau vào cửa sổ Command Prompt:

bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard

Bạn có thể sử dụng thủ thuật này tương tự trong Windows 8 và Windows 8.1.