15 tháng 3, 2015

4 cách để mở Task Scheduler trên Windows 10


Trong Windows 10, bạn có thể mở Task Scheduler bằng cách sử dụng 4 phương pháp được giới thiệu trong bài viết này của VN Wallet.

4 cách để mở Task Scheduler trên Windows 10:

Cách 1: Mở Task Scheduler trong menu Start

Nhấp vào nút Start phía dưới bên trái, gõ schedule vào ô trống và chọn Schedule tasks từ kết quả.


Cách 2: Mở Task Scheduler thông qua tìm kiếm

Nhấp vào nút Search trên thanh tác vụ, gõ schedule vào ô trống và chọn Schedule tasks.


Cách 3: Mở Task Scheduler trong Control Panel


Bước 2: Trong cửa sổ System and Security, tìm đến vào chọn Schedule tasks.


Cách 4: Mở Task Scheduler trong Computer Management

Bước 1: Mở Computer Management.

Bước 2: Nhấn vào Task Scheduler bên trái.