21 tháng 2, 2015

Đồ họa máy tính: Vẽ cung koch


Bài viết sau đây sẽ chia sẻ đến bạn bài tập đồ họa máy tính vẽ cung koch trên Turbo Pascal.

Program baitap;
uses crt{,graph};
const rad=0.017453293;
var gd,gm:integer;
Procedure koch(n:integer;l:real;d:real);
 Begin
  if n>0 then
   begin
    koch(n-1,1/3,d);
    d:=d+60;
    koch(n-1,1/3,d);
    d:=d-120;
    koch(n-1,1/3,d);
    d:=d+60;
    koch(n-1,1/3,d);
   end
 { else line(l*cos(rad*d),l*sin(rad*d)); }
 end;
Procedure vecungkoch(n:integer;l:real;d:real);
 Begin
  koch(2,300,0);
  koch(2,300,-120);
  koch(2,300,120);
 end;
Begin
 clrscr;
{ gd:=detect;
 initgraph(gd,gm,'d:\bgi');
 while (not keypressed) do
  begin
   vecungkoch(n,l,d);
   mau:=getcolor;
   setcolor(getbkcolor);
   vecungkoch(n,l,d);
   setcolor(mau);
  end;
 readln;
 closegraph;}
end.