31 tháng 1, 2015

Thay đổi các thiết lập Windows Update trong Windows 10


Trong Windows 10 build 9926, theo mặc định, Windows Update sẽ khóa tùy chọn Install updates automatically (recommended). Người dùng không thể thay đổi tùy chọn này vì đây là một bản Preview build. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi nó với một tinh chỉnh đơn giản thông qua hướng dẫn trong bài viết của VN Wallet.

Để thay đổi các thiết lập Windows Update trong Windows 10 build 9926, bạn có thể thực hiện như sau:

Bước 1. Mở Registry Editor.

Bước 2. Điều hướng đến khóa Registry dưới đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
WindowsUpdate\Auto Update

Bước 3. Mở DWORD AUOptions và đặt một trong các giá trị sau:

1 = Never check for updates (Không bao giờ kiểm tra cập nhật)

2 = Check for updates but let me choose whether to download and install them (Kiểm tra cập nhật nhưng hãy để tôi chọn để tải về và cài đặt chúng)

3 = Download updates but let me choose whether to install them (Tải bản cập nhật nhưng hãy để tôi chọn để cài đặt chúng)

4 = Install updates automatically (Cài đặt cập nhật tự động)


Bước 4. Khởi động lại máy tính của bạn.