15 tháng 1, 2015

Bấm nút Apply hay OK?


Trên một số cửa sổ điều chỉnh thiết lập của chương trình, ngoài nút bấm OK, còn có nút bấm Apply

Về cơ bản, 2 nút bấm này có chức năng như nhau, thi hành các lệnh đã thiết lập. Tuy nhiên, nếu bấm nút Apply, cửa sổ đang mở sẽ vẫn còn để bạn tiếp tục thiết lập những tính năng khác; trong khi nút OK thực hiện luôn phần công việc của nút Apply, đồng thời đóng cửa sổ đang mở. 

Một khi nắm được chức năng của 2 nút bấm này, bạn dễ dàng bấm nút chính xác.