29 tháng 10, 2014

Bài tập lập trình hướng đối tượng - C++ - Phần 1


Bài viết sau đây của VN Wallet sẽ chia sẻ các bài tập lập trình hướng đối tượng - C++ đến các bạn mới bắt đầu "nhập môn". Cẩm nang bài tập lập trình hướng đối tượng - C++ - Phần 1.

1. Viết chương trình xuất câu "Hello word".

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main ()
{
clrscr();
cout<<"Hello word";
getch();
}

2. Viết chương trình nhập vào 1 ký tự, in ký tự đó ra màn hình.

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main ()
{
char s;
cout<<"Nhap: ";
cin>>s;
cout<<"Ky tu da nhap: "<<s;
getch();
}

3. Viết chương trình nhập vào 2 số thực a, b. Tính cộng, trừ, nhân, chia hai số thực đó và in kết quả ra màn hình.

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
cout<<"Nhap a, b: ";
cin>>a>>b;
cout<<endl;
cout<<a<<'+'<<b<<'='<<a+b<<endl;
cout<<a<<'-'<<b<<'='<<a-b<<endl;
cout<<a<<'*'<<b<<'='<<a*b<<endl;
cout<<a<<'/'<<b<<'='<<a/b<<endl;
getch();
}

4. Viết chương trình cho biết số byte của các kiểu dữ liệu.

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
clrscr();
char kt;
cout<<"Nhap ky tu: ";
cin>>kt;
cout<<int(kt);
getch();
}

5. Viết chương trình nhập vào độ F in ra độ C: Độ C = 5/9(độ F - 32).

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
clrscr();
float f;
cout<<"Nhap vao do F: ";
cin>>f;
cout<<"Do C la: "<<5*(f-32)/9<<setprecision(2);
getch();
}

6. Viết chương trình nhập vào chiều dài và rộng. Tính s hình chữ nhật.

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
clrscr();
int d, r;
cout<<"Nhap chieu dai, chieu rong: ";
cin>>d>>r;
cout<<"Dien tich hinh chu nhat la: "<<d*r;
getch();
}

7. Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên, in ra số lớn nhất.

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
clrscr();
int a, b;
cout<<"Nhap hai so nguyen a, b: ";
cin>>a>>b;
cout<<"So nguyen lon nhat la: "<<(a>b?a:b);
getch();
}

8. Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên. In ra số lớn nhất.

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
clrscr();
int a, b, c;
cout<<"Nhap 3 so nguyen: ";
cin>>a>>b>>c;
cout<<"So nguyen lon nhat la: "<<(a>b?a:b&&a>c?a:c);
getch();
}

9. Viết chương trình nhập vào 1 ký tự, cho biết kí tự đó là chữ hoa, thường, số.

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
char kt;
cout<<"Nhap ky tu: ";
cin>>kt;
cout<<"Ky tu do la: ";
cout<<(kt>='A'&&kt<='Z'?"chu hoa":(kt>='a'&&kt<='z'?"chu thuong":(kt>='0'&&kt<='9'?"chu so":"dac biet")));
getch();
}

10. Viết chương trình tìm số lớn nhất trong 2 số.

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int a, b;
cout<<"Nhap a, b: ";
cin>>a>>b;
if (a>b) cout<<"Gia tri"<<a;
else
cout<<"Gia tri"<<b;
getch();
}

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!