19 tháng 6, 2018

Một số thủ thuật làm hình chuyển động trên Turbo Pascal


Chúng ta hãy cùng xem một số thủ thuật làm hình chuyển động trên Turbo Pascal sau đây:

Thủ thuật vẽ, xóa

Đây là thủ thuật đơn giản làm hình chuyển động bằng cách vẽ đối tượng ở một vị trí, sau đó xóa đối tượng và vẽ lại nó ở một vị trí khác. Nhưng thủ thuật này thường làm cho hình chuyển động bị nháy và không mịn nhất là đối với các hình phức tạp.

Các bước thực hiện:
+ Dùng các lệnh cơ bản vẽ hình ở một vị trí đã định
+ Lưu hình bằng Delay
+ Xóa hình bằng cách vẽ lại chính nó nhưng tô màu bằng màu nền
+ Di chuyển tọa độ
+ Đặt các bước trên trong một vòng lặp

Thủ thuật “lật trang”

Đây là thủ thuật sử dụng chức năng có thể chứa nhiều hơn một trang màn hình của đa số các card màn hình. Một trang màn hình là một vùng nhớ trên card màn hình đủ để lưu trữ tất cả các điểm ảnh trên màn hình. Đối với những loại card màn hình có bộ nhớ đủ lớn, chúng ta có thể hiện nhiều trang ra màn hình. Nếu hình ảnh trên các trang gần giống nhau sẽ cho ta có cảm tưởng như hình đang di động.
Đối với các loại card màn hình có nhiều trang, mỗi trang được đánh số từ 0 đến 4
Khi sử dụng nhiều trang màn hình để thể hiện hình ảnh từng trang ra màn hình, chúng ta phải lật trang màn hình theo giải thuật sau:                                                       

Các bước thực hiện lật trang màn hình:  
+ Khởi tạo 2 biến thiết lập active, visual kiểu word     
+ Thực hiện vòng lặp   

Repeat
setvisualPage(visual); {xem trang màn hình visual}
setActivePage(active); {kích hoạt trang active}
              <các thủ tục vẽ hình>
              {hoán vị hai trang  màn hình}
              Temp:=visual;
              Visual:=active;
              Active:=temp;       

Until<điều kiện thoát vòng lặp>  

Lưu ý: khi sử dụng thủ thuật lật trang màn hình đôi lúc một số màn hình không hỗ trợ kỹ thuật này và dẫn đến một lỗi đồ họa. Do đó thường ta phải kiểm tra bằng hàm DetectGraph để dò tìm loại màn hình và mode màn hình đang sử dụng trước khi sử dụng kỹ thuật lật trang.

Một số ví dụ minh họa  

Ví dụ 1: Vẽ quả bóng chuyển động theo trục đứng bằng kỹ thuật vẽ xóa

Uses crt,graph;
Const d=500;
Var
         Mh,md,r,t,g,x,y:integer;
Begin
         {khởi tạo đồ họa}
         mh:=detect;
         initgraph(mh,md,’c:\BP\BGT’);
         {vẽ mặt phẳng}
         g:=1;  x:=300;  r:=20;
         bar(200,round(g/2*25*25)+55,500,round(g/2*25*25)+75);
         {vẽ quả bóng di chuyển}
         Repeat
               Begin
               {vẽ quả bóng rơi từ trên xuống}
                   t:=0;
                   repeat
                        begin
                             g:=1; y:=round(g/2*t*t)+30;
                             setfillstyle(1,13); fillellipse(x,y,r,r);
                             delay(d);
                             setcolor(0);
                             setfillstyle(1,0);  fillEllipse(x,y,r,r);
                             t :=t+1;
                       end
                    until t>=25;
                    {vẽ quả bomgs di chuyển từ dưới lên}
                    t:=25; y:=round(g/2*25*25)+30;
                    repeat
                        begin
                              g :=1;
                              setfillstyle(1,13); fillellipse(x,y,r,r);
                              delay(d);
                              setcolor(0);
                              setfillstyle(1,0);  fillellipse(x,y,r,r);
                              t :=t-1;
                              y:=round(g/2*t*t)+30;
                        end
                     until t<=0;
               end
         until keypressed;
         readln;
         closegraph;
end.

Ví dụ 2: Vẽ vòng tròn di động trên mặt phẳng bằng kỹ thuật lật trang màn hình

Program Vong_Tron_Di_Dong;
Uses Ctr,Graph;
Const r : Word =100;
Var
    Gd,Gm : Integer;
    XMax,Xmin : integer;
    CenterY,x : integer;
    Page1, Page2 : Word;
    Right : Boolean;
Procedure CircleDraw(x : integer);
    Begin
      ClearDevice;
      setLineStyle(Solidln,0,NormWidth);
      SetColor(Yellow);
      Circle(x,CenterY,r);
    End;
Procedure Init;
    Begin
      DetecGraph(Gd,Gm);
      If Not (Gd in[EGA,VGA,HercMono]) Then
          Begin
              Writeln(‘khong lat trang man hinh duoc’);
              Halt(1);
          End;
      InitGraph(Gd,Gm,’C:\BP\BGI’);
      If GraphResult<>GrOK Then      Halt(1);
      SetBkColor(LightBlue);
    End;
BEGIN
    Init;
    CenterY := GetMaxY Div 2;
    XMin :=R;
    XMax := GetMaxX – R;
    X := XMin;
    Page1 := 0;
    Page2 := 1;
           Right := True;
           Repeat
           SetVisualPage(Page1); {xem trang page1}
           SetActivePage(Page2); {kích hoạt trang page 2}
           {vẽ đối vòng tròn}
           CircleDraw(x);
           If Right Then
               If X <Xmax Then
                  X := x+10
               Else
                    Begin
                         X :=X-10;
                         Right :=False;
                    End
            Else                                                            
               If  X > XMin Then   
                   X := X-10   
               Else
                   Begin
                        X := X+10;
                        Right := True;
                   End;
            Delay(1000);
            ClearDevice;
            Page1 := 1-page1;
            Page2 := 1-Page2;
    Until KeyPressed;
    CloseGraph;
   End.

Sưu tầm

26 tháng 4, 2017

Làm thế nào để mở Control Panel từ Settings trong Windows 10

Khi ra mắt Windows 8, Microsoft lần đầu tiên giới thiệu một ứng dụng thay thế cho Control Panel truyền thống đó là PC Settings. Ứng dụng Settings mới trong Windows 10 (hay PC Settings trong Windows 8/8.1) không chỉ bao gồm hầu hết các cài đặt và tùy chọn có sẵn trong Control Panel truyền thống mà còn có hàng chục cài đặt và tùy chọn khác không có trong Control Panel.

Ứng dụng Settings được bố trí rất tốt và cũng thân thiện với các thiết bị cảm ứng.

Như đã nói, nhiều cài đặt trong Control Panel chưa được chuyển đến ứng dụng Settings mới. Chính vì lý do này, đôi lúc, sau khi mở ứng dụng Settings, bạn có thể nhận thấy rằng các cài đặt cụ thể chỉ nằm trong Control Panel. Vậy làm sau để tìm Control Panel từ ứng dụng Settings?

May mắn thay, có một cách rất dễ dàng để mở Control Panel ngay từ ứng dụng Settings. Bạn có thể sử dụng hộp tìm kiếm trong ứng dụng Settings để mở Control Panel.

Thật là đơn giản, để mở Control Panel từ Settings, tất cả những gì bạn cần là gõ Control Panel vào hộp tìm kiếm và nhấn Enter.


Hộp tìm kiếm trong Settings cũng có thể được sử dụng để truy cập nhanh vào các phần khác của Settings và Control Panel. Ví dụ: bạn có thể nhập Windows Update để truy cập cài đặt Windows Update và Device Manager để mở Device Manager.

Chúc bạn thành công!

25 tháng 12, 2016

Lỗi "We're sorry, but you can't go back" trong Windows 10

Quay trở lại phiên bản trước đó là một tính năng mới được giới thiệu đầu tiên trong Windows 10. Tính năng này có thể được sử dụng để hạ cấp từ Windows 10 xuống Windows 7/8 (nếu bạn thực hiện một bản nâng cấp trước đó) hoặc trở lại một bản build trước của Windows 10 nếu bạn không hài lòng với bản hiện tại.

Để quay trở lại một bản build trước đó, bạn có thể truy cập vào Settings, nhấn Update & security, và sau đó nhấp vào Recovery.

Đôi khi, khi bạn nhấn vào nút Get started để bắt đầu khôi phục lại Windows sử dụng trước đó, bạn có thể nhận được thông báo lỗi này "We're sorry, but you can't go back. The files we need to take you back to a previous version of Windows were removed from this PC".


Vâng, nếu bạn đang nhận được thông báo này "We're sorry, but you can't go back. The files we need to take you back to a previous version of Windows were removed from this PC", thì rõ ràng là bạn không thể quay trở lại phiên bản trước đó của Windows. Bạn sẽ cần phải loại bỏ Windows 10 và thực hiện một cài đặt phiên bản Windows trước đó, nếu bạn muốn sử dụng phiên bản trước của Windows.


Sau đây là hai lý do tại sao bạn đang nhận được lỗi trên trong khi cố gắng để bắt đầu một rollback hoặc hạ cấp.

Lý do 1: Đã hơn 30 ngày kể từ khi bạn nâng cấp lên Windows 10

Theo Microsoft, người dùng có thể rollback hoặc hạ cấp xuống phiên bản trước của Windows chỉ trong tháng đầu tiên, có nghĩa là bạn không thể sử dụng phương pháp này để hạ cấp sau một tháng nâng cấp. Windows 10 sẽ tự động xóa các tập tin cần thiết cho các hoạt động hạ cấp sau 30 ngày.

Lý do 2: Bạn đã xóa thư mục $Windows.~WS và $Windows.~BT

Thông báo lỗi trên sẽ xuất hiện khi bạn đã xóa các thư mục $Windows.~WS$Windows.~BT để giải phóng không gian đĩa.

Các thư mục $Windows.~WS$Windows.~BT nằm dưới thư mục gốc của ổ đĩa hệ thống đòi hỏi cần phải khởi động và hoạt động cho đến khi quá trình rollback hoàn tất. Nếu không có các thư mục này, Windows không thể bắt đầu một rollback.

Để kiểm tra xem các thư mục này còn tồn tại:

Bước 1: Mở This PC.

Bước 2: Kích đúp vào ổ đĩa mà Windows 10 được cài đặt. Nhấp vào View và sau đó đánh dấu vào Hidden items để xem các tập tin và thư mục ẩn.

Bước 3: Nếu các thư mục $Windows.~WS$Windows.~BT tồn tại và không bị xóa, các thư mục này sẽ xuất hiện như hình dưới đây.


Nếu không tìm thấy các thư mục trên, có thể là bởi vì gần đây bạn đã làm sạch Windows 10 bằng cách sử dụng tiện ích Disk Cleanup hoặc phần mềm của bên thứ ba.

Nếu bạn chắc chắn rằng nó được ít hơn một tháng kể từ khi bạn nâng cấp lên Windows 10 và chưa xóa các thư mục đó, hãy cố gắng chạy tính năng rollback một lần nữa sau khi thực hiện một khởi động lại. 

6 tháng 9, 2016

Cách để xóa driver cũ trong Windows 10

Đa số người dùng máy tính thường đổ lỗi cho hệ điều hành Windows đã chiếm dụng không gian đĩa theo thời gian sử dụng. Điều này là do, một số người dùng Windows không bao giờ hay nói cách khác là không biết xóa các tập tin tạm và các tập tin cũ đã được tạo ra trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, khi sử dụng, Windows 10 sẽ tự động cài đặt các driver (trình điều khiển thiết bị) mới cho hệ điều hành, cho nên việc dung lượng đĩa hao hụt là không thể tránh khỏi. May mắn thay, trong Windows 10 cho phép bạn xóa các trình điều khiển thiết bị cũ mà không cần đến các công cụ của bên thứ ba. Bạn có thể xóa trình điều khiển cũ trong Windows 10 chỉ trong vài cú click chuột để giải phóng không gian đĩa.

Dưới đây là các bước để xóa driver cũ trong Windows 10:

Bước 1: Mở This PC, kích chuột phải vào ổ đĩa cài đặt Windows 10 (ổ C) và sau đó nhấp vào Properties.


Bước 2: Dưới thẻ General của hộp thoại Properties, nhấn nút Disk Cleanup để cho công cụ tính toán số lượng không gian trống mà bạn có thể giải phóng bằng cách xóa các tập tin không cần thiết.
 

Bước 3: Khi bạn thấy hộp thoại sau đây, nhấp vào nút Clean up system files.


Bước 4: Cuối cùng, đánh dấu vào tùy chọn có tên Device driver packages và sau đó bấm nút OK.


Nhấn vào nút Delete Files khi bạn thấy hộp thoại xác nhận xuất hiện để bắt đầu xóa driver cũ từ Windows 10. Đơn giản như thế!


Chúc bạn thành công!

13 tháng 7, 2016

Tối ưu hóa laptop khi mới mua về

Đối với các máy tính laptop mới dùng Windows bản quyền, đa số các hãng sản xuất chỉ chia đĩa cứng làm 2 hoặc 3 phân vùng, đồng thời cài đặt rất nhiều các chương trình của hãng hoặc các phần mềm dùng thử. Chính vì vậy, sau một thời gian các chương trình dùng thử sẽ hết dùng được, các tiện ích không cần thiết vẫn cứ khởi động cùng Windows, gây mất thời gian khởi động máy và chiếm nhiều bộ nhớ RAM, cũng như gia tăng dung lượng file sao lưu hệ thống… Để cải thiện các vấn đề này, bạn có thể thực hiện một số cách làm sau đây.


Tắt chức năng bảo vệ hệ thống

Đầu tiên, bạn nên tắt ngay chức năng System Restore để Windows không lưu trữ các file sao lưu hệ thống (backup) mà làm đầy đĩa cứng. Đối với Windows XP, bạn bấm chuột phải lên biểu tượng My Computer, chọn Properties, bấm thẻ System Restore và đánh dấu chọn Turn off System Restore on all drivers, bấm OK. Còn đối với Windows Vista, thực hiện một phần thao tác của Windows XP, rồi bỏ dấu chọn ở ổ đĩa C trong phần thiết lập chức năng System Restore cho các phân vùng đĩa cứng.

Tiếp đến, bạn hãy tắt chức năng bảo vệ người dùng của Windows Vista. Bạn mở cửa sổ Control Panel, bấm chuột lên biểu tượng User Accounts; bấm tên user đang dùng; bấm chuột lên hàng chữ Turn User Account Control on or off; bỏ dấu chọn trước hàng chữ Use User Account Control (UAC) to help protect your computer, bấm OK và bấm OK ở cửa sổ hiện ra sau đó để khởi động lại máy tính. Nếu không tắt chức năng này, có thể bạn sẽ không gỡ bỏ được các phần mềm, hoặc gặp rắc rối khi copy file vào ổ đĩa C.

Gỡ bỏ phần mềm

Bạn hãy bắt đầu gỡ bỏ các game do hãng sản xuất cài vào; đồng thời bỏ luôn các game chơi trên Internet của Windows (vào cửa sổ Add or Remove Programs, bấm nút Add/Remove Windows Components, lần lượt bấm đúp chuột lên 2 nhóm Accessories and Utilities, Games, bỏ dấu chọn trước hàng chữ Internet Games, bấm OK). Tiếp đến là dùng thử các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, nghe nhạc của hãng, nếu không thích thì gỡ bỏ chúng ra luôn. Riêng đối với các tiện ích, bạn hãy kiểm tra chức năng của chúng, kẻo gỡ nhầm! Chúng có thể là tiện ích điều khiển các nút bấm cảm ứng khi nghe nhạc, xem phim, hoặc các phím chức năng như tăng giảm độ sáng màn hình, độ sắc nét, xuất tín hiệu ra máy chiếu… Nếu không biết rõ chức năng của một tiện ích, bạn xem sách hướng dẫn kèm theo máy, hoặc truy cập trang web www.google.com và gõ tên của nó vào để tìm. Và nếu máy có Microsoft Office, nó là phiên bản dùng thử trong 60 ngày.

Để gỡ bỏ phần mềm, bạn có thể dùng chức năng Add or Remove Programs của Windows, hoặc dùng chương trình Your Uninstaller! 2008 hoặc phiên bản không cần cài đặt Portable Your Uninstaller! 2006 để gỡ sạch phần mềm.

Tắt bớt ứng dụng chạy cùng Windows

Bạn bấm nút Start -> Run, gõ msconfig và bấm Enter. Bấm thẻ Startup trong cửa sổ hiện ra sau đó, bỏ dấu chọn trước các chương trình không thường dùng. Chẳng hạn, bỏ dấu chọn trước các hàng chữ có liên quan đến chương trình Acrobat, Adobe, Photoshop, Corel, từ điển Lạc Việt, ACDSee, Microsoft Office

Bạn cũng có thể làm việc này bằng cách dùng chương trình Your Uninstaller!, bấm nút Control startup programs.

Chia lại phân vùng

Các hãng sản xuất máy tính laptop thường chia đĩa cứng làm 3 phân vùng: phân vùng C chứa hệ điều hành và các phần mềm, phân vùng ẩn D chứa file khôi phục Windows bản quyền, dung lượng còn lại dùng hết cho phân vùng E. Do vậy, nếu thấy phân vùng E có kích thước quá lớn và việc tổ chức lưu trữ rối rấm, bạn hãy chia nhỏ nó ra làm 2 hoặc 3 phân vùng nữa. Để làm được việc này nhanh mà không mất dữ liệu, cũng như không bị lỗi, bạn hãy dùng chương trình Acronis Disk Director Suite (www.acronis.com.sg). Nếu sử dụng phiên bản dùng thử, Acronis Disk Director Suite chỉ cho phép bạn chia thêm 1 phân vùng. Do vậy, bạn có thể dùng Acronis Disk trên đĩa Hiren’s boot hoặc MiniPE để sử dụng được đầy đủ chức năng của nó. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy, đối với các máy tính laptop đời mới, việc khởi động bằng đĩa CD Hiren’s boot là cực kỳ khó khăn, ổ đĩa DVD không được nhận ra, mặc dù đã chọn XCD. Vì vậy, tốt nhất là bạn dùng đĩa miniPE (hỏi mua ở các cửa hàng bán đĩa phần mềm), hoặc tạo đĩa flash USB có tính năng khởi động bằng Hiren’s boot. 

Bạn nên thực hiện công việc này ngay khi gỡ bỏ các phần mềm dùng thử và các tiện ích của hãng sản xuất máy tính. Vì nếu để lâu, dữ liệu lưu trữ ngày càng nhiều, thời gian thực hiện hơi lâu và tính an toàn của dữ liệu không được đảm bảo.

Kiểm tra driver và sao lưu hệ thống

Sau khi thực hiện xong các công việc trên, bạn hãy kiểm tra lại driver của máy. Bấm chuột phải lên biểu tượng My Computer, chọn Properties; bấm thẻ Hardware, bấm nút Device Manager; nếu thấy có dấu chấm than (!) hoặc dấu chấm hỏi (?) màu vàng, bạn hãy kiểm tra và cài lại driver cho chúng.

Xong, bạn thực hiện dọn phân mảnh đĩa cứng bằng tiện ích Defragment của Windows hoặc dùng phần mềm miễn phí AusLogics Disk Defrag cho nhanh.
 
Cuối cùng, bạn khởi động lại máy tính, chạy tiện ích tạo đĩa khôi phục của hãng sản xuất máy tính, chọn chức năng tạo (create) đĩa khôi phục và đưa các đĩa DVD vào ổ đĩa để ghi. Nếu không quen xài chương trình này, bạn hãy khởi động máy tính bằng đĩa MiniPE hoặc flash USB Hiren’s boot để chạy chương trình Ghost và tạo file sao lưu lưu trên các phân vùng khác, hoặc ghi thẳng ra đĩa DVD. Đến khi cần khôi phục thì hãy chạy chương trình đã tạo file và dùng các đĩa DVD lưu file khôi phục.